ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางวิไลพร วิโสรัมย์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2 นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3 นางวนิดา ภูโคกหิน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
4 นางพฤกษา เสือสา ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา