ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 พระวิสุทธิกิตติสาร อดีตผู้จัดการโรงเรียน
2 พระมหาอาคม สุมณีโก ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
4 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
5 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
6 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
7 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
8 นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อดี ครูพิเศษ
9 นางวิไลพร วิโสรัมย์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
10 นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
11 นางวนิดา ภูโคกหิน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
12 นางพฤกษา เสือสา ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา