ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
4 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
5 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
6 นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อดี ครูพิเศษ
7 นางวิไลพร วิโสรัมย์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
8 นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
9 นางวนิดา ภูโคกหิน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
10 นางพฤกษา เสือสา ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา