ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อดี ครูพิเศษ