ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
4 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
5 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
6 นางวิไลพร วิโสรัมย์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
7 นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
8 นางวนิดา ภูโคกหิน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
9 นางพฤกษา เสือสา ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา