ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.สมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ”อนุมัติ” วาระสำคัญ ประกอบด้วย….

1. อนุมัติร่างประกาศ กบป.(คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม)ว่าด้วย “อัตรากำลัง”ของ จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)ของ กองบาลีสนามหลวง, กองธรรมสนามหลวง, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อเสนอสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่ออนุมัติงบประมาณ มาดำเนินการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

2.อนุมัติร่างประกาศเรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน ของ แม่กองบาลีสนามหลวง, แม่กองธรรมสนามหลวง, ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

3. อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

การดำเนินงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ดำเนินการและมีความก้าวหน้าไปตามแผนปฏิบัติการ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง.. จิรัง ติฏฐะตุ พุทธะสาสะนัง เทอญ…..สรุปการประชุม กศป. ครั้งที่ 2/2564  

1. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรมว่า ด้วยโครงสร้างการบริหารงาน และการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉ.2)

2. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน

3. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดตำแหน่งอื่นทีมิให้นำ ข้อ 50 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ

4. ประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป.

5. ประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป.

6. การอนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

7. การกำหนดวันที่ให้ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประโยคบาลีสนามหลวง

8. การขอย้ายสถานที่ตั้ง ร.ร.ปริยัติ สามัญ และขอเปลี่ยนชื่อ ร.ร.ปริยัติ สามัญสำหรับมติที่ประชุม ขอโอกาสนำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม เพื่อจะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไป