ปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น โท-เอก และธรรมศึกษา ชั้น ตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนศรีใครวิทยา
เรื่อง ปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น โท-เอก และธรรมศึกษา ชั้น ตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๖๑

            ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้สอบนักธรรมชั้นโท-เอก ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในการนี้มีผู้บริหาร ครู เป็นกรรมการประจำสนามสอบ และเป็นผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวงดังกล่าว

            ดังนั้น โรงเรียนศรีใครวิทยา จึงประกาศ ปิดเรียนเนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก และธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ จะทำการเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑