วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียน
        - พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข  ประสานความร่วมมือกับชุมชน  มุ่งผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
        - เข้าใจ  เข้าถึงปัญหา  แก้ปัญหา  พัฒนาผู้เกี่ยวข้องทุกด้าน
 
วิสัยทัศน์ฝ่ายวิชาการ
        - มุ่งมั่นการทำงานและผลงาน  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน
 
วิสัยทัศน์ฝ่ายบริหารงานบุคคล
        - พัฒนาตน  พัฒนาคน  พัฒนางาน  มุ่งประสานความร่วมมือ  ยึดถือมาตรฐานการศึกษา
 
วิสัยทัศน์ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
        - จัดทำแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบ  นิเทศและติดตามผลสม่ำเสมอ
 
วิสัยทัศน์ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
        - พัฒนาตน  พัฒนาคน  พัฒนางาน  เน้นบริการ  ประสานชุมชน
 
พันธกิจ
  ๑. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
  ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
  ๕. ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนโรงเรียน วัด และชุมชน
  ๖. ป้องกันและแก้ปัญหาที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง โรงเรียน วัด และชุมชน
  ๗. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ดี มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู                  
  ๘. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๙. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในให้มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
  ๑๐. จัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร และนักเรียน
  ๑๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
  ๑๒. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และชุมชนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมาย (นโยบาย)
๑. ด้านการบริหาร
     ๑) พัฒนาระบบการบริหารงานภายในอย่างชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
     ๒) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
     ๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
     ๔) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
     ๕) ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสะอาดร่างกาย มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด
     ๖) ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     ๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับวัด และชุมชน
     ๘) พัฒนาอาคารสถานที่ให้ความปลอดภัย ปราศจากมลภาวะต่าง ๆ 
     ๙) ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาคและเอกชนในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม
 
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร
      ๑) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
      ๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษา อบรม สัมมนา มีความรู้ด้านการวิจัยและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
     ๔) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญ กำลังใจ มีสวัสดิการในการครองตน ครองคน ครองงาน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     ๕) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโยลีประกอบการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดทำเอกสารต่าง ๆ 
     ๖) ส่งเสริมบุคลากรร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับวัด และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 
๓. ด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
    ๑) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
    ๒) ส่งเสริมการออกกำลังกายบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    ๓) เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียน โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดต่าง ๆ 
   ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
   ๕) ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำวัน เล็บมือ เล็บเท้า ความสะอาดของจีวร การครองผ้าถูกระเบียบก่อนเข้าห้องเรียน  
   ๖) ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ   
 
๔. ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
   ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
   ๒) จัดให้มีการประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน และการประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
   ๓) ประสานงานการประชาสัมพันธ์กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบ และ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน
   ๔) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมถวายสักการะผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
   ๕) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมระดมทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี หรือมีฐานะยากจน
   ๖) จัดให้มีกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน ให้ได้รับการศึกษา อบรม ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น