ปรัชญา

ปรัชญา              คำบาลี    นิมิตฺตํ   สาธุรูปานํ   กตญฺญูกตเวทิตา
                         คำแปล    ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี