คำขวัญประจำโรงเรียน


เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ธรรม  พัฒนาสังคม
..............................
เรียนดี  หมายถึง   ความตั้งใจ  เอาใจใส่   ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา   มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มีวินัย   หมายถึง  มีความเอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย   มีจริวัตรที่ดีงาม
ใฝ่ธรรม  หมายถึง มีความกระตือรือร้นในการศึกษาธรรมะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
พัฒนาสังคม  หมายถึง ช่วยเหลือสังคม  เสียสละ  อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม