ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนศรีใครวิทยา   เป็นโรงเรียนที่ทางคณะสงฆ์อำเภอร่วมกับชาวอำเภอเสนางคนิคม   ได้มีมติร่วมกันขออนุญาตจัดตั้งขึ้น     เพื่อให้เป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมของคณะสงฆ์อำเภอเสนางคนิคม ตั้งอยู่ที่วัดศรีใคร ถนนชยางกูร   บ้านนาไร่ใหญ่  หมู่ที่   ๑๕  ตำบลเสนางคนิคม  อำเภอเสนางคนิคม  จังหวัดอำนาจเจริญ    ๓๗๒๙๐   โดยขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ โรงเรียนศรีใครวิทยา  วัดศรีใคร อำเภอเสนางคนิคม การคมนาคมสะดวก  เพราะอยู่ติดกับถนนชยางกูร ซึ่งเป็นทางผ่านของรถโยสารประจำทางวิ่งผ่านตลอด  วัดศรีใคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒๒ ไร่  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                        ทิศตะวันออก     จรดถนนชยางกูร
                        ทิศตะวันตก       จรดทุ่งนา
                        ทิศเหนือ            จรดหมู่บ้านนาไร่ใหญ่
                        ทิศใต้                จรดทุ่งนา
 
                   โรงเรียนศรีใครวิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ  ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ ถึงพุทธศักราช ๒๕๔๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ขณะนั้นยังเป็นชื่อวัดเก่านาหลัก  และได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  วันที่ ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับอนุญาต จัดตั้งวัด ศรีใคร โรงเรียนศรีใครวิทยา โรงเรียนแห่งนี้มีผู้บริหาร คณะครู         และเจ้าหน้าที่  ๑๕ รูป / คน  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
                        ในการเรียนการสอนใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๓ ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ เริ่มใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓  เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑            
                        สภาพการศึกษาของคณะสงฆ์  อนุญาตให้เปิดดำเนินการสอน  เมื่อ  วันที่  ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ
                        เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๑๔ รุ่น  และขอขยายเปิดดำเนินการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จบไปแล้ว  จำนวน ๔ รุ่น  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.  วันจันทร์ถึงวันศุกร์
                        ปัจจุบันโรงเรียนศรีใครวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  แต่มีโรงเรียนที่เป็นสาขา คือโรงเรียน คุณารักษ์วิทยา  ตั้งอยู่วัดกุดน้ำกิน  ตำบลคึมใหญ่  อำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปัจจุบัน ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓  จำนวนนักเรียนรวมกันแล้วทั้ง ๒ แห่ง ประมาณ ๑๐๐ –  ๑๑๐ รูป  มีการมอบทุนการศึกษาทุกปี โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี  ตั้งใจเรียนและสอบบาลีได้