ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 พระวิสุทธิกิตติสาร อดีตผู้จัดการโรงเรียน
2 พระมหาอาคม สุมณีโก ผู้อำนวยการ
3 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
4 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
6 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
7 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
8 นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อดี ครูพิเศษ
9 นางวิไลพร วิโสรัมย์ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
10 นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
11 นางวนิดา ภูโคกหิน ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
12 นางพฤกษา เสือสา ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา