ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 พระมหาอาคม สุมณีโก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
4 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
5 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
6 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
7 นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อดี ครูพิเศษ