ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
4 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
6 นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อดี ครูพิเศษ
7 นางวิไลพร วิโสรัมย์ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
8 นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
9 นางวนิดา ภูโคกหิน ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
10 นางพฤกษา เสือสา ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา