ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
4 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
5 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม