ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชนาพัทธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2 พระมหาปัญญา สุเมโธ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
3 นายขวัญชัย มั่นชาติ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม/นายทะเบียน
4 พระมหาโชคทวี ยสินฺธโร ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5 พระมหาสุทธิวัฒน์ จนฺทโชโต ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
6 นางวิไลพร วิโสรัมย์ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
7 นางสาวอรทัย ชิณโคตรพงษ์ ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
8 นางวนิดา ภูโคกหิน ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
9 นางพฤกษา เสือสา ครูพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา