ขอแสดงความยินดี

ผู้บริหารและคณะครู
ขอแสดงความยินกับนักเรียนคนเก่งของเรา
สำหรับผลคะแนนสอบ B-NET รายวิชาพุทธประวัติ
ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นอันดับ 1 ในระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 (อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร)